توضیحات

 • هارد SAS
 • هارد SSD
 • هارد NLSAS
 • هارد 2.5 اینچی EMC
 • هارد 3.5 اینچی EMC
 • هارد 4 ترا EMC
 • هارد 6 ترا UNITY
 • هارد 1.2 EMC
 • هارد 600 EMC
 • هارد 900 EMC
 • هارد 200 SSD
 • هارد 400 SSD
 • هارد 800 SSD
 • هارد 1.6 SSD
 • هارد 32 SSD